اطلاعات فنی به همراه توضیحات ترازوهای مایکرو در جداول زیر